หมายเหตุเพิ่มเติม

  1. กรมการปกครองขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้งานระบบงานภายในใหม่ โดยก่อนคลิกระบบงานภายใน จะต้อง Log In ผ่าน ระบบ Intranet ของกรมก่อนทุกครั้งเพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่ปฏิบัติ งานภายใน ปค.
  2. ชื่อผู้ใข้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านคือ วันเดือนปีเกิด(ววดดปปปป เช่น 31032521)
  3. เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการเท่านั้น กรณีลูกจ้าง พนักงานราชการ และข้าราชการ หากไม่มีรหัสให้ ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน โดย Download ได้ที่นี'' มายังหมายเลข Fax. 022821048 หรือ email webmaster@dopa.go.th
  4. สำหรับการใช้งานระบบงานภายในต่างๆ เมื่อเข้าระบบแล้วสามารถคลิกที่ระบบงานนั้นๆ แล้ว Log in ระบบงานนั้น โดยใช้ Username และรหัสผ่านเดิมของแต่ละระบบตามปกติ
  5. หากไม่สามารถเข้าระบบได้ ติดต่อ ศูนย์สารสนเทศ กรมการปกครอง โทร 022821047 แจ้งเรื่องการเข้าใช้งานระบบ Intranet